Home | About Us | Register Consultant | Contact Us | News | Consultant List | Administrator
User : Password :
   แฟรนไชส์คืออะไร

แฟรนไชส์ คือ ระบบซึ่งบุคคลหนึ่ง กล่าวคือ ผู้ขายแฟรนไชส์อนุญาตให้บุคคลอีกคนหนึ่ง คือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตลอดจนสูตรลับ กรรมวิธีต่าง ๆ ของผู้ขายแฟรนไชส์ กับสินค้าหรือบริการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ โดยผู้ขายแฟรนไชส์จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบบัญชี การเงิน การวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ขายแฟรนไชส์จะควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือบริการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ และวิธีดำเนินกิจการของผู้ซื้อแฟรนไชส์ในบางประการด้วย

จากที่กล่าวมา การซื้อขายแฟรนไชส์จึงเป็นการซื้อขายระบบ มิใช่เป็นเพียงการซื้อขายป้ายสำหรับไปติดที่หน้าร้าน หรือที่ตัวสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ยังได้กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ต้องนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปจ! ดทะเบียนกับนายทะเบียน โดยในคำขอจดทะเบียนต้องระบุเงื่อนไข หรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับอนุญาต ที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริงด้วย


   ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วม แฟรนไชส์

1. โอกาสแห่งความสำเร็จที่สูงขึ้น         ในการทำธุรกิจใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจาก มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายแต่แนวคิดของการทำแฟรนไชส์ (franchisign) คือการดำเนินธุรกจิตามวิธีที่ได้ผ่าน กระบวนการพัฒนาของแฟรนไชซอมาเป็นระยะเวลาแรมปี แล้วยังสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้โดย เป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบการดังนั้น โอกาสของการประสบความสำเร็จในฐานะแฟรนไชซี่จึงนับว่ามีสูงกว่าการประกอบธุรกิจอิสระของตนเอง

2. ย่นระยะเวลาการเรียนรู้
    แฟรนไชซอได้ทุ่มเทเวลาและเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะสร้างและพัมนาระบบ พร้อมกับได้บันทึกขั้นตอน ในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งออกมาเป็นคู่มือ ซึ่งแฟรนไชซี่จะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้นี้จากแฟรนไชส์

3. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับ
               เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นเสมือนตัวแทนของธุรกิจต่อสายตาผุ้บริโภค เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความมีคุณภาพ มาตรฐาน หรือความแตกต่างใดๆ ของสินค้าหรือบริการของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เช่นกัน เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควบคู่ไปกับการใช้สิทธิ์ ดังนั้นเมื่อธุรกิจของแฟรนไชซอได้ผ่านการดำเนินการมา ระยะเวลาหนึ่ง ตราหรือเครื่องหมายทางการค้า/ บริการของแฟรนไชซี่ย่อมเป็นที่คุ้นเคยและยอมรับ

4. การประหยัดต่อขนาดจากการซี้อทีละมากๆ

5. การโฆษณาและสนับสนุนการขายร่วมกัน
       ด้วยเหตุที่การขยายตัวของแฟรนไชส์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันและเมื่อมีจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของทั้งแฟรนไชซอเองและการลงทุนชองแฟรนไชซี่ ซึ่งต่างก็เป็นเจ้าของกิจการร่วมระบบ ทำให้มีความได้เปรียบในเรื่องของความประหยัดต่อขนาดการลงทุนด้านโฆษณา สามารถส่งผลให้แก่ระบบโดยรวมได้โดยง่าย ก่อให้เกิดทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีกว่าร้านค้าอิสะทั่วไปที่การขยายตัวช้ากว่าเพราะเงินทุนที่จำกัดกว่า
   ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

          thaiconsultins เปิดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์แล้ววันนี้ เพื่อเป็นที่ให้คำปรึกษา และอบรบ หัวข้อต่างๆ ทั้งในการทำธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศ หรือเรืองอื่นๆ ที่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อกระจายความรู้ สู่ชุมชน และองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

จุดประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

1-ต้องการให้เป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง ระบบสารสนเทศ ครบวงจร ทั้งทางเรื่องของการเลือกใช้โปรแกรมเฉพาะงาน ,การจัดทำเวบไซด์ ,การจัดซื้ออุปกรณ์ไอที ,การขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยอินเตอร์เน็ต หรือเครื่องมือด้านไอที ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงิน

2-เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การจัดทำแผนธุรกิจ และ การจัดเตรียมธรุกิจ ให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

3-ต้องการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้อบรบ และผู้เข้าร่วมอบรบ  อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและ ทำใ้ห้การอบรบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ไม่จำกัดวัน เวลา และสถานที่อบรบ

4-ก่อให้เกิดแนวคิด หรือแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการมีความคิด ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินการ


ข้อดี และ ข้อจำกัด
-จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีอินเตอร์เน็ต
-อาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาณ
-สามารถจัดอบรบได้แบบตัวต่อตัว
-การอบรบไม่จำกัดเวลา และสถานที่ 
-ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ

วิทยากรของศูนย์
-ที่ปรึกษา ในสังกัดของเวบไซด์ thaiconsultings.com  โดยวิทยากรมีวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ ,การทำเวบไซด์ ,การทำธุรกิจแฟรนไชส์ และที่ปรึกษาสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งหลักสูตร APEC-IBIZ และ นักวินิจฉัย SHINDAN
   หลักสูตร

เกี่ยวกับเวบไซด์

รัหส Web002    ราคา 1500-    
การอบรบ เรื่องการทำเวบไซด์แบบง่ายๆ
-การทำเวบ เค้าทำกันอย่างไร ต้องไปเรียนเขียนโปรแกรมหรือไม่ เอาข้อมูลขึ้นเวบยากมั๊ย จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเวบไซด์ได้อย่างไร อยากทำเวบได้ในเวลา 10 นาทีหรือไม่
-เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้ระดับ ปานกลางในการเล่นอินเตอร์เน็ต เคยผ่านการเล่นเน็ตมาบ้างแล้ว อย่างน้อยก็ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกอาทิตย์
web001    ราคา 500-    
การตั้งชื่อเวบไซด์อย่างไรให้โดนใจ โดนธุรกิจ
-ตั้งชื่ออย่างไร ให้ตนจำได้ , ตั้งอย่างไรให้สื่อความหมายกับธุรกิจเราได้ ,ตั้งอย่างไรให้คนเข้าเวบเราได้ง่ายๆ และทำอย่างไรให้เวบเราติดอันดับใน search engine ,ทำอย่างไรให้คนรู้จักเวบเรา
-เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวบไซด์ หรือ เล่นอินเตอร์เน็ต ที่มีความชำนาญแล้ว และต้องการมีเวบไซด์ของตัวเอง
web003    ราคา 1500-    
การใช้ของฟรี ให้มีประสิทธิภาพ
-การใช้เวบไซด์ hotmail , yahoo ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยงานได้อย่างเต็มที่ เป็นอย่างไร มีอะไรที่เรายังไม่ได้เข้าไปใช้งานอีก , hotmail yahoo ใข้งานได้แค่ส่งเมล จริงหรือไม่ ???
-เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มใช้อีเมล เริ่มเข้ามาใช้งานอินเตอร์เน็ต


เกี่ยวกับระบบโปรแกรมเฉพาะงาน

APP001    ราคา 1500-    
แนวทางในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร
-การนำสารสนเทศมาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องพิจารณา ปัจจัย ต่างๆ คือ เรื่องเครื่องและอุปกรณ์ (hardware) , โปรแกรมระบบงาน(software) ,ข้อมูล (dataware) ,คน (people) , เงินลงทุน (money) ทั้งหมดเป็น 5 ปัจจัย ที่ต้องคำนึงถึง ท่านคิดว่าท่านมองครบทั้ง 5 ด้านแล้วเหรอยัง
-เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
APP002    ราคา 1500-   
ระบบงานธุรกิจเบี้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กร
-ระบบงานขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีใช้งานในออฟฟิศ เช่น ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (crm) ,ระบบรายได้-ค่าใช้จ่าย ,ระบบออกบิล ,ระบบใบเสนอราคา ฯ ท่านยังใช้ excel หรือ word อยู่เหรอเปล่า 
-เหมาะสมกับบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยังไม่มีการใช้งานระบบในองค์กร
APP003 ราคา 1500-
การนำซอฟต์แวร์ไปใช้กับธุรกิจ ต่างๆ ของแต่ละองค์กร 
( ) ระบบร้านอาหาร ( ) ระบบรับเหมาก่อสร้าง 
( ) ระบบงานศูนย์บริการ ( ) ระบบงานค้าปลีก
( ) ระบบคลินิก/โรงพยาบาล ( ) ระบบเช่าซื้อ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….. 
-เพื่อการศึกษา และเรียนรู้การนำระบบงานต่างๆ ไปใช้งานให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสำหรับองค์กร

เกี่ยวกับธุรกิจ 

Bus001    ราคา 1500-   
การเขียนแผนธุรกิจ
-การมีแผนธุรกิจ เปรียบเสมือนมีเข็มทิศ ในการดำเนินงานขององค์กร หลายองค์กร ยังไม่มีแผนธุรกิจ หรือมีแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการดำเนินงานตามแผน แล้วแผนธุรกิจจำเป็นต้องมีจริงหรือไม่ อย่างไร ถ้าเราไม่มีเข็มทิศนำทางเรามีโอกาสหลงทางหรือไม่
-เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ
BUS002   ราคา 1900-
ธุรกิจแฟรนไชส์เบื้องต้น
-ช่องทางการขยายธุรกิจ ช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม อย่างมากในปัจจุบัน คือ แฟรนไชส์ ,แฟรนไชส์ คืออะไร และธุรกิจของเราจะเป็นแฟรนไชส์ได้หรือไม่ ความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ในคอร์สนี้
-เหมาะสำหรับองค์กรที่เปิดดำเนินการมานาน มีประวัติศาสตร์ของการทำธุรกิจ และต้องการขยายกิจการ ด้วยระบบแฟรนไชส์
ท่านที่สนใจ สามารถ ติดต่อเข้าอบรบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม skype หรืออื่นๆ) ในทุกหัวข้อ ติดต่อได้ที่ Hotline 08 400 11 800 

ขั้นตอนในการเข้ารับการอบรบ

     -ท่านที่สนใจหัวข้อต่างๆในข้างต้น ติดต่อ Thaiconsultings.com เพื่อแจ้งหัวข้อที่ต้องการเข้ารับการอบรบ

     -นัดหมาย วัน เวลา ที่สดวกที่จะเข้ารับการอบรบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม skype หรืออื่นๆ)

     -ท่านผู้เข้ารับการอบรบ ชำระเงินเข้าบัญชี พงศ์พันธ์ เจนกษิดิศ ออมทรัพย์ หมายเลข 52000 64 600 ธ.กรุงไทย สาขา เชียงใหม่
      พร้อมทั้งแจ้งการชำระเงิน ให้กับผู้อบรบรับทราบ

     -จัดอบรบตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายเอาไว้

     -มีบริการพิเศษ ตอบคำถาม หลังจากการอบรบ ผ่านทางอีเมล์ softmarts@gmail.com

      

   ISO

 ISO
: ค้นข่าว
News

x
x
New style of Thaiconsultings.com
New style of WEBSITE
ดันกองทุนน้ำมัน
ถือหุ้นแหล่งพลังงานโลก สนพ.ฝันสยบราคาผันผวน
คลังหวั่นดอกเบี้ยกระชากเศรษฐกิจ
ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ในระดับที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้ว
ถกเครียดกรอบงบประมาณปี 2550
กระทรวงการคลังจะเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2550 ให้ที่ประชุม ครม.รักษาการ
พาเหรดขึ้นดอกฝากกระหน่ำ
แบงก์ใหญ่หวั่นเงินไหลออกเปิดศึกชิงลูกค้า
ศึกดอกเบี้ยแบงก์ทำเงินฝากทะลักล้น!
ธนาคารพาณิชย์ได้มีการแข่งขันระดมเงินฝาก ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทใหม่
ปรับดอกเบี้ยอาร์พีไล่บี้เงินเฟ้อ
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรอีก 0.25%
ลูกค้าเงินกู้แบงก์มีสิทธิ์ช็อกตาตั้ง
ไทยพาณิชย์นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 0.25%
 
ลิงค์ทั่วไปทั่วไป
สำนักงาน กกถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงาน กกต.
สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
สถาบันพัฒนาพื้นฐาน-โครงการ
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตรวจสิทธิ์เลือกตั้ง
มหาดไทยดอทคอม
คนไทยดอทคอม
สันนิบาตเทศบาล
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ชมรมคนโยธา อบต.
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
คณะกรรมการข้าราชการ กทม.
เชียงราย ดอท เน็ต
นานาสาระ
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
ดิกส์ออนไลน์
ค้นข้อมูลภาครัฐ
คลินิคออนไลน์
คลินิครัก
คลินิคสุขภาพจิตฯ
หมอฟันออนไลน์
ค้นเบอร์โทร
สมุดหน้าเหลือง
เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ ขสมก.
ตารางเดินรถขนส่ง
ตรวจสลากกินแบ่งฯ
ตรวจสลากออมสิน
แผนที่ออนไลน์
เตรียมสอบเอ็นฯ
ข้อสอบใบขับขี่
เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาจีน
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิสืบฯ
นิติภูมิ
เนชั่นวีคเอน
ส่องโลก
ธุรกิจขนาดย่อม
สรรพกร
SME
ตรวจเงินแผ่นดิน
ค้นหาเบอร์โทรฯ
แผนที่กรุงเทพฯ
 
THAICONSULTINGS ™   Copyrights © 2005 All Rights Reserved | Developed by softmarts
softmarts@gmail.com  
: จำนวนผู้เข้าชม 542,082 ท่าน